"Manambara an'i Kristy amin'ny Firenena.... ary mitarika ny Firenena ho ao amin'ny Fiangonana."

olona tsirairay

Action Ajouter

Image
Titre(Fr)
Titre(Mg)
Date
Contenue(Fr)
Contenue(Mg)

Action Modifier et Supprimer

Fihaonan’ny mpiara-miasa an-tsitrapo Feon’ny Filazantsara (FF) (Martsa 2017)

Noho ny fahatratrarana ny taona vaovao 2017, Atoa Daniel Talen’ny FF sy ny mpiara-miasa aminy ary ireo mpiara-miasa an-tsitrapo FF eto amin’ny faritra Antananarivo sy ny manodidina dia nihaona tao amin’ny Foibe FF ny Sabotsy 4 Martsa 2017 lasa t

Fihaonan’ireo mpiara-miasa an-tsitrapo “volontaire” FF (Sept 2016)
Fampahafantarana ny Tale vaovaon’ny Feon’ny Filazantsara

Ny 17 Septambra 2016 dia nihaona teto amin’ny Foibe Feon’ny Filazantsara Ampandrana ireo mpiara-miasa an-tsitrapo rehetra “volontaires” eto amin’ny faritra Antananarivo sy ny manodidina. Fotoana izay nahampahafantarana azy ireo ny Talen

Seminera Fampiofanana «Fampitaovana ny olona masina”
Anjaran’ireo mpiara-miasa an-tsitrapo “Volontaires” ny Fampiofanana farany (2015/2016)

Namarana ny Seminera Fampiofanana “Fampitaovana ny olona masina” faha enina ho an’ny Taom-piasana 2015/2016 (Jona 2015/May 2016) ny Feon’ny Filazantsara (FF), ny Sabotsy 07 May 2015 lasa teo. Tao amin’ny Hotely Fanantenana Ampandrana Bel A

MPIARA-MIASA AN-TSITRAPO
Fihaonan’ny Mpiara-miasa antsitrapo

Ny Sabotsy 23 Janoary 2016 no nanatanteraka ny fiarahabàna nahatratrarana ny taona vaovao 2016 ny Feon’ny Filazantsara (FF) sy ireo mpiara-miasa an-tsitrapo “Volontaire” avy amin’ny faritra Antananarivo sy ny manodidina. Zava-dehibe ny fihaonana toy izao satria dia fotoana natao indrindra hitondràna am-bavaka ny taona vaovao sy ny asa Fitoriana ifandrombon

Fandaminana
  • - Misy Fitsipika anatiny izay hifanarahan'ny roa tonta. (Ny FF sy ny Volontaire izany)
  • - Hisy fifampidinihana mialoha eo amin'ny roa tonta, na amin'ny alalan'ny fihaonanana mivantana na an-taratasy.
  • - Hisy Karatra fanamarinana omena ny ''Volontaires''
Fisokajiana ny asa
Sehatr'asa azon'ny ''Volontaire'' iandraiketana amin'izao ao anatina fiaraha-miasa an-tsitrapo. Ireto izany:
  • - Fampianarana Soratra Masina an-Taratasy Ifandraisana (FSMI)
  • - Horonan-tsarimihetsika arahina fifanankalozan-kevitra (Film-débat)
Famaritana
  • - Kristiana mpandray ny Fanasan'ny Tompo
  • - Olona resy lahatra fa tokony hotohanana ny asa Fitoriana ny Filazantsara.
  • - Manolo-tena hiasa an-tsitrapo (tsy mandray karama),
  • - Manatanteraka ny andraikitra izay hifanarahany amin'ny FF.
  • - Miasa amin'ny fotoana mampahalalaka azy sy mety aminy.

Ny FF dia maniry indrindra ny hiara-miasa amin'ny olona vonona hanome tànana azy isan-toerana amin'ny asa Fitoriana ny Filazantsara izay iandraiketany. Mpiara-miasa an-tsitrapo na ''Volontaires'' no iantsoana azy ireo. Toy izao manaraka izao ny mikasika izany:


Hifandray
Voalohany  
Ianao no mpitsidika faha 48322